Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản trước khi sử dụng các trò chơi tại https://g4mdev.com được phát triển bởi Game 4 Mobile

Khi tham gia cộng đồng Game 4 Mobile bạn phải tuân theo các quy tắc của website.

Về tài khoản

Khi bạn tạo 1 tài khoản tại https://g4mdev.com đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và qui định tại website này.

Mọi thông tin về Email, số điện thoại, hoặc bất cứ thông tin nào khác của bạn sẽ không được cung cấp cho bất kỳ ai, hay Quốc Gia nào nếu chưa có sự đồng ý của bạn.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết với các dịch vụ, website khác

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Game 4 Mobile.

Game 4 Mobile không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Game 4 Mobile không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc kết hợp với sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.

Thay đổi hoặc bổ sung

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là tài liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày trước khi nhận thấy bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi vật liệu sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, xin vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.